Tasavvuf Silsilesi

Silsile-i Aliyye – 1 

*Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin Nakşibendiyye yoluna ait iki farklı koldan silsilesi ile Kadiriyye yoluna ait silsilesi kaynaklarda yer aldığı şekliyle şöyledir:

1 – Fahr-i Kainat Resul-i Kibriya Muhammed Habibullah (S.A.V.)

2 – Hz. Ebubekir radıyallahü anh

3 – Hz. Selman-ı Farisi radıyallahü anh

4 – Kasım bin Muhammed rahmetullahi aleyh

5 – İmam Cafer-i Sadık rahmetullahi aleyh

6 – Mevlana Bayezid-i Bistami r.a.

7 – Mevlana Ebul Hasan Harakani r.a.

8 – Mevlana Ebu Ali Farmedi r.a.

9 – Mevlana Yusuf Hemedani r.a.

10 – Mevlana Abdülhalık Gücdüvani r.a.

11 – Mevlana Arif-i Rivegeri r.a.

12 – Mevlana Mahmud Fagnevi r.a.

13 – Mevlana Ali Ramiteni r.a.

14 – Mevlana Muhammed Semmasi r.a.

15 – Mevlana Emir Külal r.a.

16 – Pir Mevlana Muhammed Bahaeddin Nakşibend r.a.

17 – Mevlana Alaeddin Attar r.a.

18 – Mevlana Yakub Çerhi r.a.

19 – Mevlana Ubeydullah Ahrar r.a.

20 – Mevlana Muhammed Zahid Parisa r.a.

21 – Mevlana Derviş Muhammed Semerkandi r.a.

22 – Mevlana Hace Muhammed İmkenegi r.a.

23 – Mevlana Muhammed Bakibillah r.a.

24 – Mevlana İmam Rabbani Ahmed Serhendi r.a.

25 – Mevlana Muhammed Masum Serhendi r.a.

26 – Mevlana Muhammed Seyfeddin serhendi r.a.

27 – Mevlana Nur Muhammed Bedayuni r.a.

28 – Mevlana Mazhar-ı Can-ı Canan r.a..

29 – Mevlana Abdullah Dehlevi r.a.

30 – Mevlana Halid-i Bağdadi r.a.

 

 

 

 

 

Silsile-i Aliyye – 2

1 – Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed (S.A.V.)

2 – Hz. Ali bin Ebu Talib (a.s.)

3 – İmam Hz. Hüseyin (a.s.)

4 – İmam Zeynel Abidin (a.s.)

5 – İmam Muhammed Bâkır (a.s.)

6 – İmam Ca’fer-i Sadık (a.s.)

7 – İmam Musa Kazım (a.s.)

8 – İmam Ali er-Rıza (a.s.)

9 – Maruf el-Kerhi (k.s.)

10 – Sırrı Sekati (k.s.)

11 – Ebul Kasım Cüneyd Bağdadi (k.s.)

12 – Ebu Ali er-Rudbari (k.s.)

13 – Ebu Ali el-Katibi (k.s.)

14 – Ebu Osman el-Mağribi (k.s.)

15 – Ebul Kasım el-Gürgani (k.s.)

16 – Ebû Ali Farmedî (k.s.)

17 – Yûsuf Hemedânî (k.s.)

18 – Abdulhâlık Gucdüvânî (k.s.)

19 – Ârif Rivegerî (k.s.)

20 – Mahmûd Fağnevî (k.s.)

21 – Ali Ramîtenî (k.s.)

22 – Muhammed Baba Simasî (k.s.)

23 – Emir Külâl (k.s.)

24 – Şah-ı Nakşibend Muhammed Bahâüddin Buhârî (k.s.)

25 – Alauddin Attar (k.s.)

26 – Ya’kub Çerhî (k.s.)

27 – Ubeydullah Ahrâr (k.s.)

28 – Muhammed Zahid (k.s.)

29 – Derviş Muhammed Semerkandî (k.s.)

30 – Hacegi Muhammed İmkenegî (k.s.)

31 – Muhammed Bâkî Billâh (k.s.)

32 – İmam-ı Rabbânî Ahmed Farukî es-Serhindî (k.s.)

33 – Muhammed Ma’sum es-Serhindî (k.s.)

34 – Muhammed Seyfeddin Serhindi (k.s.)

35 – Nur Muhammed Bedâyûnî (k.s.)

36 – Mirza Mazhar-ı Can-ı Canan (k.s.)

37 – Abdullah Dehlevî (k.s.)

38 – Mevlana Eş-Şeyh Es-Seyyid Hàlid-i Bağdâdî Rh.A Hazretleri

 

Silsile-i Aliyye – 3

1 – Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)

2 – Hz. Ali bin Ebu Talib (a.s.)

3 – İmam Hz. Hüseyin (a.s.)

4 – İmam Zeynel Abidin (a.s.)

5 – İmam Muhammed Bakır (a.s.)

6 – İmam Ca’fer-i Sadık (a.s.)

7 – İmam Musa Kazım (a.s.)

8 – İmam Ali er-Rıza (a.s.)

9 – Maruf el-Kerhi (k.s.)

10 – Sırrı Sekati (k.s.)

11 – Ebul Kasım Cüneyd Bağdadi (k.s.)

12 – Ebu Bekir – i Şibli (k.s.)

13 – Abdulaziz bin Haris (Temimli) (k.s.)

14 – Abdulvahid bin Abdulaziz (Temimli) (k.s.)

15 – Ebul- Ferec Muhammed Tarsusi (k.s.)

16 – Ebul Hasan-ı Hekari (k.s.)

17 – Ebu Said Mahzumi (k.s.)

18 -Seyyid Abdülkadir Geylani (k.s.)

19 – Seyyid Abdürrezzak bin Abdülkadir Geylani (k.s.)

20 – Şerafeddin-i Kıtal (k.s.)

21 – Şeyh Abdülvehhab (k.s.)

22 – Şeyh Bahaüddin (k.s.)

23 – Şeyh Akil (k.s.)

24 – Şeyh Şemsüddin-i Sarai (k.s.)

25 – Şeyh Birinci Geda Rahman (k.s.)

26 – Şeyh Şemsüddin-i Arif (k.s.)

27 – Şeyh İkinci Geda Rahman (k.s.)

28 – Şeyh Fudayl (k.s.)

29 – Şeyh Kemal-i Keytehli (k.s.)

30 – Şeyh İskender-i Keytehli (k.s.)

31 – Mevlana İmam Rabbani Ahmed Serhendi (k.s.)

32 – Mevlana Muhammed Masum Serhendi (k.s.)

33 – Mevlana Muhammed Seyfeddin Serhendi (k.s.)

34 – Mevlana Nur Muhammed Bedayuni (k.s.)

35 – Mevlana Mazhar-ı Can-ı Canan (k.s.)

36 – Mevlana Abdullah Dehlevi (k.s.)

37 – Mevlana Halid-i Bağdadi (k.s.)

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s